Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS số 1 xã Lùng Thẩn

Lùng Sán - Lùng Sui - Si Ma Cai - Lào Cai
0977502330
lci-simacai-ptdtbtthcsxalungsui@edu.viettel.vn